ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ DIEVNAMS BŪS ATVĒRTS LĪDZŠINĒJO DIEVKALPOJUMU LAIKĀ – LŪDZAM IEVĒROT DIVU METRU DISTANCI. NAV ATĻAUTS NĀKT TIEM, KAM IR SAAUKSTĒŠANĀS SIMPTOMI VAI KARANTĪNAS PIENĀKUMS!

Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis! | Jņ.16:33

..tad Tas Kungs parādījās Salamanam naktī sapnī un viņam sacīja: “Es esmu uzklausījis tavu lūgšanu, un šo vietu esmu Sev izraudzījis par upura namu. Redzi, kad Es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad Es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja Es sūtīšu mēri Savai tautai, un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi. Tad nu tagad Manas acis būs atvērtas un Manām ausīm labpatiks dzirdēt šinī vietā izteiktās lūgšanas, jo Es esmu izraudzījis šo namu un esmu to darījis svētu, lai tur mūžīgi mājotu Mans Vārds un Manas acis un Mana sirds būtu tur vienumēr | 2. Laiku grāmata 7. nodaļa

Mīļā Biķeru draudze!

Jau trešo nedēļu mūsu dzimtene un Baznīca dzīvo pēc jaunajiem ārkārtas noteikumiem. Ieviesto noteikumu dēļ draudzēs atcelti dievkalpojumi, Bībeles stundas, Svētdienas skolas nodarbības un citas norises. Daudzviet dievnamu durvis ir pilnībā slēgtas, bet citur, ievērojot valsts uzliktos stingros noteikumus, dievnamos nāk dievlūdzēji. Tikai Dievs zina, cik ilgi šāds stāvoklis saglabāsies.

dzīvojiet .. cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti | Ef.4:1, 3

Sprediķis | Lieldienas

Sprediķis | Pūpolsvētdiena

Bībeles stunda | Mt.22:15-33

Svētdienās 10:00 un otrdienās 7:00

Trešdienās 18:00 draudzes namā

Pirmdienās 18:00 un sestdienās 9:00

Svētdienās dievkalpojuma laikā

Privātas sarunas ar mācītāju

Pirmdienās un trešdienās 17:00–18:00

Iesvētes mācības krievu valodā

No septembra līdz maijam sestdienās 10:15

No septembra līdz maijam sestdienās 11:15

Reformācijai 501

Vai Luters arī šodien būtu reformators?

Aleksandrs Bite | LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Svētdarbības

Kristības, iesvētības, laulības

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! | Mārtiņš Luters