Svētdienās plkst. 10.00, otrdienās plkst. 7.00

Trešdienās plkst. 18.00 draudzes namā

Pirmdienās plkst. 18.00 un sestdienās plkst. 9.00

Svētdienās dievkalpojuma laikā

Privātas sarunas ar mācītāju

Pirmdienās un trešdienās plkst. 17.00–18.00

Iesvētes mācības krievu valodā

No septembra līdz maijam sestdienās plkst. 10.15

No septembra līdz maijam sestdienās plkst. 11.15

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! | Mārtiņš Luters

Reformācijai 505

Vai Luters arī šodien būtu reformators?

Aleksandrs Bite | LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Svētdarbības

Kristības, iesvētības, laulības

..tad Tas Kungs parādījās Salamanam naktī sapnī un viņam sacīja: “Es esmu uzklausījis tavu lūgšanu, un šo vietu esmu Sev izraudzījis par upura namu. Redzi, kad Es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad Es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja Es sūtīšu mēri Savai tautai, un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi. Tad nu tagad Manas acis būs atvērtas un Manām ausīm labpatiks dzirdēt šinī vietā izteiktās lūgšanas, jo Es esmu izraudzījis šo namu un esmu to darījis svētu, lai tur mūžīgi mājotu Mans Vārds un Manas acis un Mana sirds būtu tur vienumēr | 2. Laiku grāmata 7. nodaļa